Ansvarsfulla inköp

De mest aktuella frågorna idag inom textil- och klädindustrin anknyter ofta till arbetsförhållandena för de människor som tillverkar produkterna. Nanso Group har redan under flera års tid systematiskt arbetat för att utveckla ansvarsfullheten både i produkternas tillverknings- och förvärvskedja, eftersom det är viktigt för oss att vi känner till produkternas ursprung och att vi kan vara säkra på att våra konsumenter kan använda dem med gott samvete oberoende av var de tillverkats.

Nanso Group har under de senaste åren koncentrerat börjat sköta sina förvärv i samarbete med långvariga samarbetspartner. En begränsad mängd produktleverantörer och utvecklingen av ett långsiktigt samarbete ger även möjligheten att utveckla ansvarstagande i förvärvskedjan. Vissa krav har också ställts på våra produkters kvalitet och hållbarhet, som varje produkt måste uppfylla oberoende av var den tillverkats.

Nanso Group är en liten aktör inom textilbranschen ur en internationell synvinkel, så företaget försöker samarbete med andra företag i samma storlek vad gäller förvärv. Fabrikernas storlekar varierar dock, från en strumpstickningsfabrik i Italien som anställer 100 personer till en textilfabrik i Turkiet som sysselsätter över 1000 arbetstagare. För att förbättra de inom branschen okända bristerna i arbetsförhållanden har Nanso Group deltagit i det internationella initiativet BSCI (Business Social Compliance Initiative) redan sedan 2008.

BSCI - Ett nätverk för ansvarstagande importhandel

BSCI (Business Social Compliance Initiative) är en internationell organisation vars mål är att förbättra övervakningen av produktleverantörer och utveckla arbetsförhållanden i s.k. riskländer. BSCI:s över 1 300 medlemmar har i bruk gemensamma verksamhetsprinciper som gäller socialt ansvar, som även alla produktleverantörer som Nanso Group anlitar har förbundit sig att följa.

BSCI:s verksamhetsprinciper baserar sig på internationella avtal, och genom dem strävar man efter att skydda arbetstagarnas rättigheter i den globala förvärvskedjan. BSCI:s verksamhetsprinciper uppdaterades under 2013 och den viktigaste ändringen var att principerna utvidgades till att omfatta hela produktionskedjan.

Iakttagandet av BSCI:s verksamhetsprinciper övervakas genom fabrikskontroller som utförs av tredje parter, vilket garanterar att systemet är tillförlitligt och genomskinligt. Baserat på kontrollernas resultat fastställs utvecklingsmål och tidtabellen för en ny kontroll ifall det under den första kontrollen uppdagades brister. År 2013 kom 80 procent av de produkter som Nanso Group köpt från utanför EU från fabriker som genomgått BSCI-auditeringen. Även en godkänd SA8000-auditering godkänns som bevis på socialt ansvar.

Utmaningar gällande arbetsförhållandena i länder utanför EU har ofta mindre att göra med enskilda arbetsplatser än med landets kultur och hela dess industriområde. I Nanso Group har man erkänt de utmaningar som finns inom branschen och riskerna som kommer ifall man splittrar produkternas produktionskedja. Auditeringarnas resultat har visat att de vanligaste bristerna i riskländer har att göra med praxis inom ledningen, dokumentering, arbetstid, lönesättning samt arbetshälsa och -säkerhet. Genom att noggrant välja samarbetspartners och genom att verka i enlighet med företagets värderingar strävar Nanso Group att främja ansvarsfullhet i sin förvärvskedja.

Du kan läsa mer om BSCI här.