• Vastuullisuus_eettiset periaatteet

Etiska principer

De etiska principerna som Nanso Groups värden grundar sig på uppdaterades våren 2012. De etiska principerna styr vårt arbete inom alla affärsverksamhetsområden och bestämmer hur vi arbetar. Hela vår personal har förbundit sig till dem.

Vi följer gällande lagstiftning.

 • Vi följer gällande lagstiftning och internationella avtal och strävar efter att förutse och förbereda oss för kommande ändringar i lagstiftningen i god tid.

Vi arbetar jämlikt och rättvist

 • Vi behandlar alla våra anställda rättvist och jämlikt.
 • Vi respekterar varandras människovärde och individualitet och mångfalden i vår arbetsgemenskap, vilket innebär att all slags diskriminering, hot och störande beteende är förbjudet.
 • Vi godkänner under inga förhållanden användningen av barn- eller tvångsarbetskraft.

Vi respekterar förtroenden

 • Vi är en pålitlig samarbetspartner, vi respekterar andra parter i enlighet med goda affärsseder och vi använder oss inte av några olagliga handelsmetoder.
 • Vi respekterar att affärsinformation är av konfidentiell karaktär och undviker situationer som kan komma i konflikt med Nanso Groups affärsintressen.
 • Vi iakttar god förvaltningspraxis på alla organisationsnivåer, vilket innebär noggrann bokföring, och dokument som ärligt beskriver vad som skett.
 • Vi godkänner inte givandet eller tagandet av direkta eller indirekta mutor för att uppnå orättvisa fördelar.

Vi arbetar med respekt för miljön

 • Vi har förbundit oss till att ständigt utveckla våra produkter och verksamhetsmetoder så att de är mindre belastande för miljön.
 • Vi erbjuder säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.
 • Vi respekterar arbetstagarnas föreningsfrihet samt rätt att bilda fackföreningar.
 • Vi lägger särskild vikt vid arbetssäkerheten genom att identifiera, utvärdera och hantera eventuella säkerhetsrisker samt genom att göra upp säkerhetsplaner.

Vi kommunicerar öppet och ärligt

 • Vi är transparenta och öppna vad gäller kommunikation av både goda och dåliga nyheter.
 • Vi säljer och marknadsför våra produkter på ett etiskt hållbart sätt.

Varje anställd vid Nanso Group undertecknar de etiska principerna när de inleder sitt arbetsförhållande och ansvarar för att de iakttas i sitt dagliga arbete. Verksamhet i strid med lagstiftningen eller principerna bör meddelas omedelbart. Brott mot principerna granskas, och påföljden kan till och med bli att arbetsförhållandet avslutas.